Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V letošním roce jsme připravili vystoupení DJ's, komentované ukázky a workshopy našich pracovišť, hlavní festivalovou soutěž a další doprovodný program.

hudbavědasoutěžzábava

Registrace pro střední školy

Komentovaná prohlídka uměleckých děl

Podmínky pro vstup na festival Art and Science 2021

Každý, kdo se chce účastnit festivalu, musí při vstupu do areálu VŠB-TUO splnit a prokázat na vyzvání pořadatele festivalu tyto podmínky:

  • předložit negativní RT-PCR test ne starší 7 dnů nebo antigenní text (tzv. POC) ne starší než 72 hod. (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • předložit potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, které nebude starší 180 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • doložit certifikát o dokončeném očkování, přičemž podmínkou je, aby od dokončení očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dnů (je možno předložit také QR kód v aplikaci Tečka), nebo
  • na místě podstoupit testování antigenním testem, které bude probíhat na označeném místě u vstupu do areálu od zastávky MHD Rektorát VŠB, nebo si provést na místě konání festivalu test sám testem, který si přinese, nebo
  • předložit čestné prohlášení, nebo čestné prohlášení zákonného zástupce či školy o tom, že se testoval ve škole nebo školském zařízení, a to nejdéle před 72 hod.,
  • mít nasazenou řádně ochranu nosu a úst – respirátor nebo obdobný prostředek s účinností 94% dle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví (neplatí v případě, kdy je mezi osobami dodržen rozestup nejméně 1,5 metru nebo se jedná výlučně o členy domácnosti).

Každému účastníkovi festivalu bude po prokázání podmínek pro vstup připevněna na zápěstí papírová páska, kterou je účastník povinen si ponechat připevněnou na zápěstí po celou dobu jeho přítomnosti na festivalu.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude osoba na festival vpuštěna nebo bude z místa konání festivalu vykázána.

Upozornění

Osoba, která areálem VŠB-TUO v době konání festivalu pouze prochází a současně nesplňuje některou z podmínek uvedenou výše, je povinna respektovat pokyny pořadatele a použít k průchodu areálem jen vyznačené trasy a není oprávněna se zdržovat v místech, kde probíhá festival.

Pořizování a zveřejňování obrazových a video záznamů pro potřeby univerzity

Vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek tuto akci navštívit. Vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob v rozsahu obrazových a video záznamů. Vstupem na akci dáváte souhlas s použitím fotografií a videí pro potřeby propagace VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více informací naleznete zde.